نتیجه فال حافظ

fal-hafez-sidebar

نتیجه فال حافظ

تو را که هر چه مراد است در جهان داریبخواه جان و دل از بنده و روان بستانمیان نداری و دارم عجب که هر ساعتبیاض روی تو را نیست نقش درخور از آنکبنوش می که سبکروحی و لطیف مداممکن عتاب از این بیش و جور بر دل مابه اختیارت اگر صد هزار تیر جفاستبکش جفای رقیبان مدام و جور حسودبه وصل دوست گرت دست می دهد یک دم چه غم ز حال ضعیفان ناتوان داریکه حکم بر سر آزادگان روان داریمیان مجمع خوبان کنی میانداریسوادی از خط مشکین بر ارغوان داریعلی الخصوص در آن دم که سر گران داریمکن هر آن چه توانی که جای آن داریبه قصد جان من خسته در کمان داریکه سهل باشد اگر یار مهربان داریبرو که هر چه مراد است در جهان داری
چو گل به دامن از این باغ می بری حافظچه غم ز ناله و فریاد باغبان داری

تعبیر: از لحظات عمر کمال استفاده را ببر. مراقب باش تا با اعمال و رفتارت دیگران را از خود نرنجانی. در مقابل رنج و مشکلات، استقامت کن. ناله و شکایت از دوران فایده ای ندارد. خودخواهی را رها کن تا بدانی که دیگران هم تو را دوست دارند.

بازگشت به صفحه قبل