دسته: تاریخ و فرهنگ

نمایش شجره نامه خانوادگی

نمایش شجره نامه خانوادگی

سمت چپ نماد گرایی شجره عیسی که نشان دهنده این است که عیسی از دودمان داوود بوده . این عکس از مخزن

ملک طاووس

ملک طاووس

نزدیک ترین دودمان به صابئین های حرانی ایزدی ها هستند .پیروان یک آئین سری که قبایل متفاوت کرد نشین را که عمدتاً

جزیره خضراء

جزیره خضراء

زین الدین علی بن فاضل مازندرانی در سال ۶۹۰هجری به اقیانوس اتلس سفرکرده و از سرزمین بربر سه روز با کشتی در دل اقیانوس