دسته: تاریخی

نمایش شجره نامه خانوادگی

نمایش شجره نامه خانوادگی

سمت چپ نماد گرایی شجره عیسی که نشان دهنده این است که عیسی از دودمان داوود بوده . این عکس از مخزن

جزیره خضراء

جزیره خضراء

زین الدین علی بن فاضل مازندرانی در سال ۶۹۰هجری به اقیانوس اتلس سفرکرده و از سرزمین بربر سه روز با کشتی در دل اقیانوس