دسته: تربیت فرزندان

مشق شب

مشق شب را آسان کنیم

دخترک با مقنعه کج و معوج از به سرعت حیاط مدرسه خارج می‌شود. چشم‌هایش مادر را جست‌وجو می‌کند.