دسته: تربیت فرزندان

آشتی با کودکی خود

روح زخمی؛ آشتی با کودکی خود

کسانی که در کودکی آسیب روحی و روانی دیده باشند، در بزرگسالی از این آسیب‌ها رنج می‌برند. برای به دست آوردن آرامش، پیشنهاد