دسته: تربیت فرزندان

صفحه‌نمایش دیجیتال

هر ساعت استفاده از صفحه‌نمایش دیجیتال ۱۵ دقیقه خواب کودکان را کم می‌کند

صفحه‌نمایش کامپیوترها، تبلت‌ها و تلفن‌های هوشمند مخل خواب نوزادان و کودکان زیر ۳ سال است و هم بر کیفیت و هم بر کمیت

آشتی با کودکی خود

روح زخمی؛ آشتی با کودکی خود

کسانی که در کودکی آسیب روحی و روانی دیده باشند، در بزرگسالی از این آسیب‌ها رنج می‌برند. برای به دست آوردن آرامش، پیشنهاد