دسته: مطالب جالب و خواندنی

ساکت ترین اتاق دنیا

ساکت ترین اتاق دنیا

این اتاق ساکت ترین اتاق دنیاست بقدری ساکت که انسان قادر به تحمل آن نیست.حداکثر میزان تحمل ۴۵ دقیقه بوده،این اتاق رکورد دار گینس نیز می باشد.