دسته: علوم و مهندسی

توازن جنسیتی

عدم «توازن جنسیتی» در جهان فناوری

هم‌زمان و همراه با نیاز به توجه بیشتر به برقراری توازن جنسیتی در وجوه مختلف اجتماعی و فرهنگی، موسسات تولیدی و تحقیقات تکنولوژی

نظم جهان و پیکان زمان

نظم جهان و پیکان زمان

از اصول مطرح کیهان‌شناسی مدرن، «اصل کیهان‌شناختی»ست؛ که مطابق آن، جهان در مقیاس‌های بزرگش همگن