دسته: انرژی های نو

انرژی آبی

انرژی آبی

انرژی آبی یا هیدرولیک،انرژی است که از آبشارها و آب های درحال حرکت می گیرند و برای هدف های مختلفی استفاده میکنند