دسته: محیط زیست

نشت آب کهن از کف معدنی در کانادا

کشف آبی به قدمت یک میلیارد سال

در همین زمینی که ذخیره‌ آبش ثابت است و خوب هم می‌دانیم که کجا باید این آب‌ها را یافت، دانشمندان موفق به کشف آب