دسته: مهندسی برق

بازتعریفی برای آمپر

بازتعریفی برای آمپر

فیزیک‌دانان نهایتاً موفق شده‌اند تا از شرِّ تعریف سنگین و غیردقیق آمپر خلاص شوند. این ادعای پزوهش‌گران اندازه‌شناسی

انواع موتور و درایورها

مقایسه انواع موتور و درایورها

از موتور برای تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی استفاده می شود

● از موتور برای تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی استفاده می‌شود.