دسته: نرم افزار

توازن جنسیتی

عدم «توازن جنسیتی» در جهان فناوری

هم‌زمان و همراه با نیاز به توجه بیشتر به برقراری توازن جنسیتی در وجوه مختلف اجتماعی و فرهنگی، موسسات تولیدی و تحقیقات تکنولوژی