دسته: ربوده شده گان

راز قبیله آنجیگونی

راز سر به مهر قبیله گمشده انجیگونی

روستایی که بطور اسرار آمیزی تمام ساکنانش ناپدید شدند گاهی اوقات در دنیای ما اتفاقاتی رخ می دهد که با عقل و منطق جور در نمی آید.این اتفاقات همیشه هاله ای از ابهام را...

تادمدرن

سال ۱۹۸۰ ،تادمدرن ،انگلستان ،مورد عجیب پلیسی که همه چیز را بعدا بخاطر آورد..

در ۲۸ نوامبر ۱۹۸۰، آلن گادفری ،پلیس شهر تادمدرن در یورک شایر انگلستان، مشغول گشت زنی برای یافتن چند راس گاو بود