برچسب: آرامش

طرح از ژان پیجز / Corbis

حق داشتن بهتر است یا آرامش؟

پزشکان همیشه خبر از موارد متعدّدی می‌دهند که در آنها، زوجین از بابت ترجیح دادن حقایق زندگی بر اوقات شاد و آرام‌شان