برچسب: آسانسورها و پلكان برقي

مقررات ملی ساختمان

معرفی مقررات ملی ساختمان

مقررات ملی ساختمان از طراحان می‌خواهد طبق اصول مهندسی مندرج در آن به طراحی و محاسبات اقدام نمایند. در ادامه نیز این مقررات،