برچسب: آفت کش

دولت لایحه‌ای را تحت عنوان «لایحه خاک» برای تصویب به مجلس ارسال کرده است

خاک بی‌حاصل و ارض مسموم

هوای آلوده، خشکسالی، کمبود آب و اکنون خاک بیمار. آب، باد، خاک سرنوشتی مشابه در ایران دارند. چندی است اعضا و بدنه