برچسب: «کژباوری» سارتر و دروغ

دروغگوها «از سلامت کمتری برخوردارند»

در سال ۲۰۰۵ هری فرانکفورت از دانشگاه پرینستون در کتابی تحت عنوان «پیرامون مُهمل» ادعا کرد که دروغگویی با آن چه او «مُهمل‌گویی» نامیده بود، تفاوت دارد.