پ پ

نتیجه فال حافظ

fal-hafez-sidebar

 

نتیجه فال حافظ

افسر سلطان گل پیدا شد از طرف چمنخوش به جای خویشتن بود این نشست خسرویخاتم جم را بشارت ده به حسن خاتمتتا ابد معمور باد این خانه کز خاک درششوکت پور پشنگ و تیغ عالمگیر اوخنگ چوگانی چرخت رام شد در زیر زینجویبار ملک را آب روان شمشیر توستبعد از این نشکفت اگر با نکهت خلق خوشتگوشه گیران انتظار جلوه خوش می کنندمشورت با عقل کردم گفت حافظ می بنوشمقدمش یا رب مبارک باد بر سرو و سمنتا نشیند هر کسی اکنون به جای خویشتنکاسم اعظم کرد از او کوتاه دست اهرمنهر نفس با بوی رحمان می وزد باد یمندر همه شهنامه ها شد داستان انجمنشهسوارا چون به میدان آمدی گویی بزنتو درخت عدل بنشان بیخ بدخواهان بکنخیزد از صحرای ایذج نافه مشک ختنبرشکن طرف کلاه و برقع از رخ برفکنساقیا می ده به قول مستشار موتمن
ای صبا بر ساقی بزم اتابک عرضه دارتا از آن جام زرافشان جرعه ای بخشد به من

تعبیر: به زودی خبرهای خوشی به تو می رسد و همه چیز رنگ و بوی دیگری می گیرد. دوران ناراحتی به سر می رسد و شاهد مقصود را در آغوش می کشی به شرط آنکه فرصت را غنیمت شماری. اجازه نده مغرضان تو را نا امید کنند.

بازگشت به صفحه قبل