فال حافظ من

fal-hafez-sidebar

فال حافظ

خدا را کم نشین با خرقه پوشاندر این خرقه بسی آلودگی هستدر این صوفی وشان دردی ندیدمتو نازک طبعی و طاقت نیاریچو مستم کرده ای مستور منشینبیا و از غبن این سالوسیان بینرخ از رندان بی سامان مپوشانخوشا وقت قبای می فروشانکه صافی باد عیش دردنوشانگرانی های مشتی دلق پوشانچو نوشم داده ای زهرم منوشانصراحی خون دل و بربط خروشان
ز دلگرمی حافظ بر حذر باشکه دارد سینه ای چون دیگ جوشان
تعبیر: مراقب و مواظب باش تا دیگران از سادگی و صداقت تو سوء استفاده نکنند و فریب ظاهر دیگران را نخور. برای روبرو شدن با مشکلات، بهتر است عزم و اراده ای محکم داشته باشی. بهتر است قبل از هر کار، توانایی های خود را بشناسی و قدرت تحمل خود را آزمایش کنی.