پ پ

نتیجه فال حافظ

fal-hafez-sidebar

 

نتیجه فال حافظ

به صوت بلبل و قمری اگر ننوشی میذخیره ای بنه از رنگ و بوی فصل بهارچو گل نقاب برافکند و مرغ زد هوهوشکوه سلطنت و حسن کی ثباتی دادخزینه داری میراث خوارگان کفر استزمانه هیچ نبخشد که بازنستاندنوشته اند بر ایوان جنه الماویسخا نماند سخن طی کنم شراب کجاستعلاج کی کنمت آخرالدواء الکیکه می رسند ز پی رهزنان بهمن و دیمنه ز دست پیاله چه می کنی هی هیز تخت جم سخنی مانده است و افسر کیبه قول مطرب و ساقی به فتوی دف و نیمجو ز سفله مروت که شیئه لا شیکه هر که عشوه دنیی خرید وای به ویبده به شادی روح و روان حاتم طی
بخیل بوی خدا نشنود بیا حافظپیاله گیر و کرم ورز و الضمان علی

تعبیر: به نعمت ها و لذت های زودگذر دنیا دل مبند. بیهوده خود را برای آرزو های نا ممکن دچار دردسر و زحمت نکن. به آنچه که داری قناعت کن و به لطف خداوند توکل داشته باش. آنچه خیر و صلاح تو در آن است، پیش می آید.

بازگشت به صفحه قبل