نتیجه فال حافظ

fal-hafez-sidebar

 

نتیجه فال حافظ

کتبت قصه شوقی و مدمعی باکیبسا که گفته ام از شوق با دو دیده خودعجیب واقعه ای و غریب حادثه ایکه را رسد که کند عیب دامن پاکتز خاک پای تو داد آب روی لاله و گلصبا عبیرفشان گشت ساقیا برخیزدع التکاسل تغنم فقد جری مثلاثر نماند ز من بی شمایلت آری بیا که بی تو به جان آمدم ز غمناکیایا منازل سلمی فاین سلماکانا اصطبرت قتیلا و قاتلی شاکیکه همچو قطره که بر برگ گل چکد پاکیچو کلک صنع رقم زد به آبی و خاکیو هات شمسه کرم مطیب زاکیکه زاد راهروان چستی است و چالاکیاری موثر محیای من محیاک
ز وصف حسن تو حافظ چگونه نطق زندکه همچو صنع خدایی ورای ادراکی

تعبیر: موجود نیست!

بازگشت به صفحه قبل