نتیجه فال دوره ای

نتیجه فال دوره ای شما

بازگشت به صفحه قبل و گرفتن فال جدید⇐⇐⇐

فال دوره ای

♠♠♠♠♠♠

معانی کارت های ورق : سری پیک

غصه و ناراحتی های عمیق روحی برایت به وجود می آید


♣♣♣♣♣♣

معانی کارت های ورق : سری خاج

با کسی ملاقات میکنی که مشکلاتت را حل میکند


 

♥♥♥♥♥♥

del (3)

رسیدن به مراد و نیتی که در دل داری


 

♦♦♦♦♦♦

معانی کارت های ورق : سری خشت

از مرد جوانی خبری خوش و مژده ای خوشحال کننده خواهی شنید


♦♦♦♦♦♦

معانی کارت های ورق : سری خشت

راه یا سفر خوب و روشنی در زندگیت دیده میشود


♠♠♠♠♠♠

معانی کارت های ورق : سری پیک

درگیری شدید فکری برایت دیده میشود


♠♠♠♠♠♠

معانی کارت های ورق : سری پیک

خبری ناراحت کننده و تاسف انگیز خواهی شنید و غمگین میشوی


♥♥♥♥♥♥

del-shah

مرد مسن و خوب و نیکوکار در زندگیت هست


♠♠♠♠♠♠

معانی کارت های ورق : سری پیک

یک زن بیوه در زندگیت وجود دارد که ناراحتت میکند


♥♥♥♥♥♥

del

تنفر از چیزی که در گذشته از دست دادی


♥♥♥♥♥♥

del (2)

حرف یا قول دروغ


 

♣♣♣♣♣♣

معانی کارت های ورق : سری خاج

راهی یا سفری را با دلهره و ناراحتی طی میکنی


 

♠♠♠♠♠♠

معانی کارت های ورق : سری پیک

غم و غصه بزرگی در دلت وجودت دارد


♥♥♥♥♥♥

del-bibi

دختری در شرف ازدواج در زندگی تان هست


♥♥♥♥♥♥

del (6)

آرزویت به واسطه شخصی بر آورده میشود


♠♠♠♠♠♠

معانی کارت های ورق : سری پیک

یک نفر در زندگیت وجود دارد اما در مورد او نمیدانی باید چه کنی


♠♠♠♠♠♠

معانی کارت های ورق : سری پیک

جر و بحث و دعوایی در پیش خواهی داشت


بازگشت به صفحه قبل و گرفتن فال جدید⇐⇐⇐