نتیجه فال دوره ای

نتیجه فال دوره ای شما

بازگشت به صفحه قبل و گرفتن فال جدید⇐⇐⇐

فال دوره ای

♠♠♠♠♠♠

معانی کارت های ورق : سری پیک

غصه و ناراحتی های عمیق روحی برایت به وجود می آید


♠♠♠♠♠♠

معانی کارت های ورق : سری پیک

یک نفر در زندگیت وجود دارد اما در مورد او نمیدانی باید چه کنی


♣♣♣♣♣♣

معانی کارت های ورق : سری خاج

معجزه بزرگی در زندگیت پیش می آید


 

♠♠♠♠♠♠

معانی کارت های ورق : سری پیک

سر پیک رو به بالا حل مشکلات و رو به پائین نشانه مشکلات جسمی یا روحی است


♣♣♣♣♣♣

معانی کارت های ورق : سری خاج

به تو حسادت می کنند


 

♣♣♣♣♣♣

معانی کارت های ورق : سری خاج

هدیه ای میگیری یا خبری خوش میشنوی


 

♠♠♠♠♠♠

معانی کارت های ورق : سری پیک

خبری ناراحت کننده و تاسف انگیز خواهی شنید و غمگین میشوی


♠♠♠♠♠♠

معانی کارت های ورق : سری پیک

جر و بحث و دعوایی در پیش خواهی داشت


♥♥♥♥♥♥

del (9)

رویای بزرگی داری که به آن می رسی


♠♠♠♠♠♠

معانی کارت های ورق : سری پیک

یک زن بیوه در زندگیت وجود دارد که ناراحتت میکند


♣♣♣♣♣♣

معانی کارت های ورق : سری خاج

یک مسئله سری و خصوصی


♣♣♣♣♣♣

معانی کارت های ورق : سری خاج

دختر مهربان و نیکوکار در زندگیت وجود دارد


 

♣♣♣♣♣♣

معانی کارت های ورق : سری خاج

آدم حسود و دوروئی در زندگیت وجود دارد


 

♣♣♣♣♣♣

معانی کارت های ورق : سری خاج

پسر با قد متوسط و رنگ پوست سبزه یا روشن در زندگیت تاثیر میگذارد


 

♦♦♦♦♦♦

معانی کارت های ورق : سری خشت

یک تصمیم جدی در زندگیت خواهی گرفت


♥♥♥♥♥♥

del-shah

مرد مسن و خوب و نیکوکار در زندگیت هست


♥♥♥♥♥♥

del (10)

ازدواج خودتان یا یکی از اقوام


بازگشت به صفحه قبل و گرفتن فال جدید⇐⇐⇐