بایگانی‌ ماهانه: اسفند ۱۳۹۵

نماد پاگانیِ «خدای درون»

کشفی جدید نشان می دهد که تمدن ها و فرهنگ های نخستین در جهان چطور به طور اسرار آمیزی نماد های دینی یکسانی

یوفوهای مثلثی شکل

موج بلژیکی ، آغاز داستان یوفوهای مثلثی شکل: روایت بزرگ‎ترین مشاهدات تاریخ اشیای ناشناس پرنده

موج بلژیکی ، آغاز داستان یوفوهای مثلثی شکل بود. حادثه‌ای که پس از گذشت سال‌ها همچنان یکی از بزرگ‎ترین مشاهدات تاریخ