بایگانی‌ ماهانه: اسفند ۱۳۹۵

پیشگویی سرخپوستان هوپی

» پایان تمامی آیین های هوپی زمانی خواهد بود که کاچینا (Kachina) طی رقصی در میدان، در مقابل کودکانی که راه را آغاز نکرده اند، نقاب از چهره برمی دارد. مدتی بعد،

کاشت ایمپلنت توسط فرازمینیان در بدن انسان – واقعیت یا دروغ؟

بسیاری از افرادی که در بدن آن ها وسیله ای کار گذاشته شده بود یک نوع وسایل خارجی با عنوان کاشت اعضا در بدنشان کاشته بودند که گفته شده است برای ردیابی

خدای مار پرنده .. محبوب هر دو قوم آزتک و مصریان باستان

هم مکزیکی ها و هم مصریان باستان که هرگز کشور ها و مناطقی با هزاران مایل دورتر از کشورشان را ندیده بودند
خدایان پر – مار را میپرستیدند ، آن ها اهرام مصر را ساختند و تقویم ۳۶۵ روزه را ارائه دادند که یک نوع نمایش جدید بود.

شواهدی بر سفر زمان و شکاف زمانی و حضور فرا زمینی ها در زمین در زمان ماقبل تاریخ

بر اساس تئوری تکامل داروین موجودات میمون شکل در حدود ۲۵ میلیون سال پیش پا به عرصه ی وجود گذاشته اند و حدود ۲۰ میلیون سال بعد از آن این موجودات قادر به حرکت

فوبوس = قمر مریخ یا سفینه موجودات فرازمینی

در سال ۱۹۸۹ دو کاوشگر شوروی به نامهای فوبوس یک و دو برای کاوش در مریخ و قمرهایش به مریخ رسید . فوبوس ۱ بنا به دلایلی که هیچ گاه توضیح داده نشد از بین رفت.