بایگانی‌ ماهانه: مهر ۱۳۹۶

سمبلهای دروئیدی در ماسونری و ادیان یهودی-مسیحی – بخش هفتم, پایانی

سمبلهای دروئیدی در ماسونری و ادیان یهودی-مسیحی – بخش هفتم, پایانی

«دروئیدها پیراهن سفید میپوشیدند و شاعران و نقالان دروئید لباس آبی. دروئید اعظم پیش سینه ای طلایی مزین به دوازده جواهر میپوشید