بایگانی‌ ماهانه: مهر ۱۳۹۶

سمبلهای دروئیدی در ماسونری و ادیان یهودی-مسیحی – بخش هفتم, پایانی

سمبلهای دروئیدی در ماسونری و ادیان یهودی-مسیحی – بخش هفتم, پایانی

«دروئیدها پیراهن سفید میپوشیدند و شاعران و نقالان دروئید لباس آبی. دروئید اعظم پیش سینه ای طلایی مزین به دوازده جواهر میپوشید

موسی, بنی اسرائیل و ادیان سه گانه- مصاحبه ریچی الن با جردن مکسول, بخش سوم

ریچی الن- جردن, یکی از شنوندگان برنامه پرسیده آیا الواحی که موسی همراه خود آورد حاوی اطلاعات دی.ان.ای بودند؟