بایگانی‌ ماهانه: اسفند ۱۳۹۷

روش‌های خواباندن نوزادان

ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﮐﺪﺍﻡ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ، ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ﻭ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .

باج سبیل

هر گاه با زور و قلدری و به عنف از کسی پول و جنس بگیرند در اصطلاح عمومی آن را به “باج سبیل” تعبیر می کنند

پسر مرموز داخل جعبه

آن پسر مرموز داخل جعبه که بود؟ چگونه مرد؟ آیا مرگ او یک تصادف غم انگیز بود یا یک عمل مجرمانه و ظالمانه ، آیا  کودک کشی بود؟

کشف قدیمی‌ترین فسیل جهان

کشف ساختار میکروبی ۳٫۷ میلیارد ساله در گرینلند قدمت فسیل‌هایی که تا به امروز کشف شده را ۲۲۰ میلیون سال ارتقا داده است.

ﺁﯾﺎ ﻣﻐﺰ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﯾﮏ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻭﯾﮋﻩ ﺍﺳﺖ؟

ﺩﻧﯿﻞ ﺩﻧﺖ، ﻓﯿﻠﺴﻮﻑ ﻭ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻋﻠﻮﻡ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻐﺰ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩﻫﺎ ” ﺭﺑﺎﺕ ” ﮐﻮﭼﮏ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻧﻮﺭﻭﻥﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﻠﻮﻝﻫﺎﯼ ﻣﻐﺰﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ