بایگانی‌ ماهانه: بهمن ۱۳۹۷

هارپ و توهم توطئه

جو زمین از لایه های مختلفی تشکیل شده که هر یک وظیفه هایی بر عهده دارند. تروپوسفر پایین ترین بخش جو است

مدل استاندارد ذرات بنیادی

ذرات بنیادی یعنی کوچکترین اجزای سازنده ی یک اتم. در ظاهر دیده می شود که هسته ی یک اتم از پروتونها و نوترونها و الکترونهایی که در مدارهایی به دور آن می گردند، تشکیل شده است.

ﺟﺎﻟﺐﺗﺮﯾﻦ ﮊﻧﻮﻡ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﯿﺴﺖ؟

ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮﯾﻦ ﮊﻧﻮﻡ ﺟﻬﺎﻥ ﺳﻨﺪﯼ، ﻧﮋﺍﺩﯼ ﺧﺎﻟﺺ ﺍﺯ ﺩﯾﻨﮕﻮ، ﮔﻮﻧﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﺳﮓﻫﺎﯼ ﻭﺣﺸﯽ ﺑﻮﻣﯽ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ .

ارواح کجا هستند؟

وقتی صحبت از روح و عالم ارواح می‌شود به یاد داستان‌های ترسناکی می‌افتیم که بعضی‌ها وقتی بعد از صرف شام دور هم جمع می‌شوند،