برچسب: آثار داروی توهم‌زا

آثار داروی توهم‌زای باستانی بر نمونه‌های آزمایشگاهی

 مغزهای کوچک آزمایشگاهی از نمونه‌های مفید مغز واقعی هستند که دانشمندان با در اختیار داشتن این سازه‌ی عصبی، خود را از آزمایش مغز حیوانات بی‌نیاز می‌دانند.