برچسب: باستان‌شناسی

سرنخ‌های جدید از مقبره‌ی مشکوک به نفرتیتی

به‌تازگی فضایی ناشناخته در آن سوی مقبره‌ی توت‌عنخ‌آمون، فرعون مصری کشف شده است که گمان می‌رود مقبره‌ی نفرتیتی، ملکه‌ی مصر در این فضا مخفی شده باشد.

نئاندرتال‌ها

چه کسی اولین بار نحوه‌ی آتش افروختن را آموخت؟

 دانشمندان دانشگاه کنکتیکت نشان داده‌اند که انسان‌های نخستینی مانند نئاندرتال‌ها نه تنها می‌توانستند آتش را کنترل کنند، بلکه توانایی برپایی آن‌را نیز داشته‌اند.