برچسب: «برهم‌نهی»

شناسایی ناهنجاری گرانشى بر روی زمین

فیزیک نوین ما را به مفاهیم دور از عقل و عجیبِ «واقعیت» عادت داده است؛ به ویژه فیزیک کوانتومی که به گذاشتن اشیا در حالات «برهم‌نهی» شهرت دارد.