برچسب: جهش‌ دی ان‌ای‌

آزمایش ژنتیک، نتایج و پیامدها

  در واقع از طریق جهش‌هایی‌ که در دی ان‌ای‌ مشاهده میشود می‌توان با اطمینان گفت که آیا فرد به بیماری خاصی‌ مبتلا میباشد و یا مبتلا خواهد شد .