برچسب: «فوتون»‌ها

تئوری همه چیز در دنیای فیزیک

از نوع جدید ماده‌ی فوتونی چه می‌دانید؟

حالات محدودِ ذرات پُرجرم مثل هسته‌ها، اتم‌ها یا مولکول‌ها، درواقع دنیای مرئی اطراف ما را تشکیل می‌دهند. درمقابل، ذرات انفرادی نور به‌نام «فوتون»‌ها معمولاً فعل و انفعال ضعیفی دارند.