برچسب: نظریه‌های نسبیت

همه چیز نسبی است

این باور که همه چیز این جهان نسبی است، هنوز چندان همه گیر نشده است و بسیاری از افراد نمی‌توانند قبول کنند