برچسب: پدیده‌ای به نام «جن»

پژوهشی در آفرینش جن

 از دیرباز ذهن بشر به وجود پدیده‌ای به نام «جن» آشنا بوده است. در قرآن کریم و روایات معصومان – (ع) – به آفرینش جن تصریح  شده است.