برچسب: پرورش سلول‌های پایه

دانش و فناوری تولید بافت‌های ماهیچه‌ای قلب از راه پرورش سلول‌های پایه

گروهی از پژوهشگران آمریکایی اعلام کردند که از طریق پرورش سلول‌های پایه توانسته‌اند بافت‌های ماهیچه‌ای قلب انسان را تولید کنند،