برچسب: پزشکی‌ ژنومی

دستکاری ژنتیکی

پزشکی‌ ژنومی

سال گذشته در آمریکا کمیته‌ای مشورتی توصیاتی را مطرح کرد برای جذب و شرکت دادن حداقل یک میلیون نفر در طرحی بنام پزشکی‌ ژنومی