برچسب: ژن‌درمانی

دوپینگ ژنتیکی

از وقتی که انسان رقابت برای دستیابی به افتخار ورزشی را آغار کرده است، برای رفتن روی سکوی قهرمانی به دنبال راه‌های میانبر نیز بوده است