برچسب: ‌گچ ساختمانی

گچ ساختمانی

انواع گچ ساختمانی

چسباننده گچی از پختن سولفات کلسیم دو آبه‌ به دست می‌آید و متشکل از سولفات کلسیم در فازهای مختلف هیدراتاسیون است. برای مثال سولفات