تلوزیون
ماشین حساب محاسبه ظرفیت خازن

این ماشین حساب ظرفیت خازن‌های سرامیکی را پس از وارد کردن کد 3 رقمی در کادر زیر محاسبه می‌کند.


پیکو فاراد (pF) نانو فاراد (nF) میکرو فاراد (uF)


ماشین حساب محاسبه کد خازن

این ماشین حساب کد خازن‌های سرامیکی را پس از وارد کردن ظرفیت خازن در کادر زیر محاسبه می‌کند.


جدول ۱) ضریب و تولرانس

سومین عدد ضرب به حرف تولرانس
۰ ۱ D ۰٫۵pF
۱ ۱۰ F ۱%
۲ ۱۰۰ G ۲%
۳ ۱,۰۰۰ H ۳%
۴ ۱۰,۰۰۰ J ۵%
۵ ۱۰۰,۰۰۰ K ۱۰%
۶ ۱,۰۰۰,۰۰۰ M ۲۰%
۷ استفاده نمی شود M ۲۰%
۸ ۰٫۰۱ P +۱۰۰%/-۰%
۹ ۰٫۱ Z +۸۰%/-۲۰%

جدول ۲) جدول کد ولتاژ اتحادیه صنایع الکترونیک (EIA)

۰G = 4.0VDC ۰L = 5.5VDC ۰J = 6.3VDC
۱A = 10VDC ۱C = 16VDC ۱E = 25VDC
۱H = 50VDC ۱J = 63VDC ۱K = 80VDC
۲A = 100VDC ۲Q = 110VDC ۲B = 125VDC
۲C = 160VDC ۲Z = 180VDC ۲D = 200VDC
۲P = 220VDC ۲E = 250VDC ۲F = 315VDC
۲V = 350VDC ۲G = 400VDC ۲W = 450VDC
۲H = 500VDC ۲J = 630VDC ۳A = 1000VDC

جدول ۳) لیست خازن‌ها به همراه کدها و ظرفیت‌های مربوطه

پیکو فاراد
(pF)
نانو فاراد
(nF)
میکرو فاراد
(mF,uF eller mfd)
کد خازن
۱ ۰٫۰۰۱ ۰٫۰۰۰۰۰۱ ۰۱۰
۱٫۵ ۰٫۰۰۱۵ ۰٫۰۰۰۰۰۱۵ ۱R5
۲٫۲ ۰٫۰۰۲۲ ۰٫۰۰۰۰۰۲۲ ۲R2
۳٫۳ ۰٫۰۰۳۳ ۰٫۰۰۰۰۰۳۳ ۳R3
۳٫۹ ۰٫۰۰۳۹ ۰٫۰۰۰۰۰۳۹ ۳R9
۴٫۷ ۰٫۰۰۴۷ ۰٫۰۰۰۰۰۴۷ ۴R7
۵٫۶ ۰٫۰۰۵۶ ۰٫۰۰۰۰۰۵۶ ۵R6
۶٫۸ ۰٫۰۰۶۸ ۰٫۰۰۰۰۰۶۸ ۶R8
۸٫۲ ۰٫۰۰۸۲ ۰٫۰۰۰۰۰۸۲ ۸R2
۱۰ ۰٫۰۱ ۰٫۰۰۰۰۱ ۱۰۰
۱۵ ۰٫۰۱۵ ۰٫۰۰۰۰۱۵ ۱۵۰
۲۲ ۰٫۰۲۲ ۰٫۰۰۰۰۲۲ ۲۲۰
۳۳ ۰٫۰۳۳ ۰٫۰۰۰۰۳۳ ۳۳۰
۴۷ ۰٫۰۴۷ ۰٫۰۰۰۰۴۷ ۴۷۰
۵۶ ۰٫۰۵۶ ۰٫۰۰۰۰۵۶ ۵۶۰
۶۸ ۰٫۰۶۸ ۰٫۰۰۰۰۶۸ ۶۸۰
۸۲ ۰٫۰۸۲ ۰٫۰۰۰۰۸۲ ۸۲۰
pF nF uF کد
۱۰۰ ۰٫۱ ۰٫۰۰۰۱ ۱۰۱
۱۲۰ ۰٫۱۲ ۰٫۰۰۰۱۲ ۱۲۱
۱۳۰ ۰٫۱۳ ۰٫۰۰۰۱۳ ۱۳۱
۱۵۰ ۰٫۱۵ ۰٫۰۰۰۱۵ ۱۵۱
۱۸۰ ۰٫۱۸ ۰٫۰۰۰۱۸ ۱۸۱
۲۲۰ ۰٫۲۲ ۰٫۰۰۰۲۲ ۲۲۱
۳۳۰ ۰٫۳۳ ۰٫۰۰۰۳۳ ۳۳۱
۴۷۰ ۰٫۴۷ ۰٫۰۰۰۴۷ ۴۷۱
۵۶۰ ۰٫۵۶ ۰٫۰۰۰۵۶ ۵۶۱
۶۸۰ ۰٫۶۸ ۰٫۰۰۰۶۸ ۶۸۱
۷۵۰ ۰٫۷۵ ۰٫۰۰۰۷۵ ۷۵۱
۸۲۰ ۰٫۸۲ ۰٫۰۰۰۸۲ ۸۲۱
۱۰۰۰ ۱ یا ۱n ۰٫۰۰۱ ۱۰۲
۱۵۰۰ ۱٫۵ یا ۱n5 ۰٫۰۰۱۵ ۱۵۲
۲۰۰۰ ۲ یا ۲n ۰٫۰۰۲ ۲۰۲
۲۲۰۰ ۲٫۲ یا ۲n2 ۰٫۰۰۲۲ ۲۲۲
۳۳۰۰ ۳٫۳ یا ۳n3 ۰٫۰۰۳۳ ۳۳۲
۴۷۰۰ ۴٫۷ یا ۴n4 ۰٫۰۰۴۷ ۴۷۲
۵۰۰۰ ۵ یا ۵n ۰٫۰۰۵ ۵۰۲
۵۶۰۰ ۵٫۶ یا ۵n6 ۰٫۰۰۵۶ ۵۶۲
۶۸۰۰ ۶٫۸ یا ۶n8 ۰٫۰۰۶۸ ۶۸۲
۱۰۰۰۰ ۱۰ یا ۱۰n ۰٫۰۱ ۱۰۳
۱۵۰۰۰ ۱۵ یا ۱۵n ۰٫۰۱۵ ۱۵۳
۲۲۰۰۰ ۲۲ یا ۲۲n ۰٫۰۲۲ ۲۲۳
۳۳۰۰۰ ۳۳ یا ۳۳n ۰٫۰۳۳ ۳۳۳
۴۷۰۰۰ ۴۷ یا ۴۷n ۰٫۰۴۷ ۴۷۳
۶۸۰۰۰ ۶۸ یا ۶۸n ۰٫۰۶۸ ۶۸۳
pF nF uF کد
۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰ یا ۱۰۰n ۰٫۱ ۱۰۴
۱۵۰۰۰۰ ۱۵۰ یا ۱۵۰n ۰٫۱۵ ۱۵۴
۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰ یا ۲۰۰n ۰٫۲۰ ۲۰۴
۲۲۰۰۰۰ ۲۲۰ یا ۲۲۰n ۰٫۲۲ ۲۲۴
۳۳۰۰۰۰ ۳۳۰ یا ۳۳۰n ۰٫۳۳ ۳۳۴
۴۷۰۰۰۰ ۴۷۰ یا ۴۷۰n ۰٫۴۷ ۴۷۴
۶۸۰۰۰۰ ۶۸۰ ۰٫۶۸ ۶۸۴
۱۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱٫۰ ۱۰۵
۱۵۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰ ۱٫۵ ۱۵۵
۲۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲٫۰ ۲۰۵
۲۲۰۰۰۰۰ ۲۲۰۰ ۲٫۲ ۲۲۵
۱۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰ ۱۰۶