گزارشات صوتی روئیت یوفو

Sidebar-AudioReports

در این صفحه صدا هایی از گزارشات مردم به پلیس – صدای فضانوردان از رویت اشیای نورانی – تماس های رادیویی خلبانان و … قرار داده شده است


۰۳-۱۳-۸۹ – Discovery We still have the alien spacecraft under observance


۱۹۹۴ Trumbull Co, Ohio, Police Reports


Apollo 11 Astronauts There’s kind of light there now


Charles Halt on Rendlesham


Discussion of Hill Star Map


Gemini 7- Frank Borman Reports UFO


Herbert Schirmer on His Abduction-herbertschirmer


Hickson Parker on Pascagoula Abduction


Kenneth Arnold on 1947 Sighting


O’Hare Pilot Reports UFO over Airport


Original Roswell Radio Broadcast


Thomas Dubose on Rowell Cover Up


SwissAir-UFO 1997


Shuttle-5959-Reports-UFO


Stanton Friedman on Crashed Saucers Roswell