پ پ

مجله علمی : اینفو

تاریخچه سینما

در سال ۱۸۸۸ فیزیولوژیست معروف فرانسوی به نام « ژول ماری » کرنوفتوگراف را اختراع می کند

دانشمند ایرانی کوچک‌ترین ژیروسکوپ نوری دنیا را طراحی کرد.

ژیروسکوپی نوری در ابعادی کوچک‌تر از دانه‌ی برنج، توسط مهندسین ساخته شد. این ژیروسکوپ نوری کوچک جدید، در نوک انگشتان شما جای می‌گیرد،

ﺑﯿﺪﺍﺭﻣﺎﻧﺪﻥ ﺗﺎ ﺩﻭ ﻧﺼﻔﻪﺷﺐ ﺍﯾﺮﺍﺩﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﯽ ﯾﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺩﯾﺮﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻥ ﻋﺎﺩﺕ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ . ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﻭﯼ ﻧﯿﻤﻪﺷﺐ ﻭ ﺗﺎ ﻟﻨﮕﮥ ﻇﻬﺮ ﺩﺭ ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺏ ﺑﻮﺩﻥ .