مجله علمی : اینفو

عجیب الخلقه ترین مرد ایران!

سیاه خان بوشهری در صد و یک سال پیش در سال  ۱۲۹۱ شمسی در اطراف شیراز در روستایی در اطراف زرقان در خانواده ای کشاورز با زایمان طبیعی به دنیا آمد

دلیریوم (روان آشفتگی)

دلیریوم نشانگان شایعی است این نوعی حالت سردرگمی حاد است که بین بیداری عادی و بهت یا اغماء نوسان دارد. دلیریوم شروع ناگهانی دارد و حالت افت و خیز کاهش آگاهی را شامل می شود.

کتاب اسرارآمیز ووینیخ

همانطور که می دانید بشر از ابتدای پیدایش تلاش کرد پیامش را به نسل های بعد برساند و این در خون و فطرت انسان است که سرگذشتش را به آیندگان برسان