پ پ

نویسنده: boshra t69

ﺳﺎﺧﺖ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻧﺎﻣﺮﺋﯽﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺟﺴﺎﻡ

ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﺷﺪﻥ ﺍﺟﺴﺎﻡ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ ﻭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯼ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺨﯿﻠﯽ ﺷﺪﻧﯽ ﺑﻮﺩ، ﺍﻣﺎ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺭﻭﭼﺴﺘﺮ، ﺑﺎ ﺷﯿﻮﻩ ﺍﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﯾﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ .

تاریخچه سینما

در سال ۱۸۸۸ فیزیولوژیست معروف فرانسوی به نام « ژول ماری » کرنوفتوگراف را اختراع می کند

دانشمند ایرانی کوچک‌ترین ژیروسکوپ نوری دنیا را طراحی کرد.

ژیروسکوپی نوری در ابعادی کوچک‌تر از دانه‌ی برنج، توسط مهندسین ساخته شد. این ژیروسکوپ نوری کوچک جدید، در نوک انگشتان شما جای می‌گیرد،