پ پ

نویسنده: boshra t69

آستین نو ، بخور پلو

  روزی ملا نصرالدین به یک مهمانی رفت و لباس کهنه ای به تن داشت . صاحبخانه با داد و فریاد او را از خانه بیرون کرد .

جهان‌های مرموز،جهان های موازی

اِلِون شخصیت اصلی سریال چیزهای غریب با استفاده از قدرت ذهن و تکنولوژی توانست دروازه‌ای بین دنیایی موازی و دنیای ما ایجاد کند