پ پ

نویسنده: boshra

باز کردن چاکرا دست

در این پست برای اولین بار از باز کردن کامل چاکرا دست صحبت میکنیم و دقت داشه باشید این چاکرا قویترین است و باز کامل این چاکرا فقط خداست و برای اثباتش به عکس پست توجه کنید.

مغازه خودکشی

مغازه خودکشی یک فانتزی سیاه تکان دهنده است که بعد از چاپ شدن در سال ۲۰۰۷ توجه فراوانی برانگیخت این رمان هجوی است

الکساندر عیسایویچ سولژنیتسین

قصد استالین و مباشر فرهنگی او ژدانف این بود که ادبیات را کاملا در خدمت سوسیالیسم درآورند و فقط تئوری خود را، که به رتالیسم سوسیالیستی شهرت یافت،

ایا ما یک توهم هستیم؟

اگرمادرجهان های موازی دیگری مرده باشیم و یااگرنسل بشردرجهان های دیگر منقرض شده باشدپس انسان ها یی که دراین دنیا زندگی میکنند یک توهم هستند