نویسنده: boshra t69

نگاه رصدخانه‌‌ی هرشل به منطقه‌‌ی بی‌‌نظم ستاره‌زایی‌‌

 این تصویر، ساختار منطقه‌‌ی بی‌‌نظم و پیچیده‌‌ی ستاره‌زایی «VulpeculaOB1» را نشان می‌‌دهد که توسط رصدخانه‌‌ی هرشل به ثبت رسیده است.

ﺩﺍﺭﭘﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ” ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ” ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻐﺰ ﺍﺳﺖ

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ” ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎﯼ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺩﻓﺎﻋﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ DARPA)” ‏) ﺩﺭ ﭘﯽ ﺭﺍﻫﯽ ﺑﺮﺍﯼ ” ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ” ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻐﺰ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻓﺮﺍﮔﯿﺮﯼ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ .