پ پ

نویسنده: boshra t69

اضطراب خود را در محل کارتان با این ۷ کار ، کاهش دهید

ما اغلب آن‌قدر خودمان را درگیر کار و اضطراب‌های آن کرده‌ایم که احساس می‌کنیم برای هیچ‌چیزی از جمله تفریح و لذت بردن از زندگی وقت نداریم.

ﺳﺎﺧﺖ ﺭﺑﺎﺕ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺩﺭ ﮐﺮﺍﺕ ﯾﺦ ﺯﺩﻩ

ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﺎﺳﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺭﺑﺎﺕ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺩﺭ ﮐﺮﺍﺕ ﯾﺦ ﺯﺩﻩ ﻭ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .

روسیه یا امریکا؟! کدام یک جهان را پایان خواهد داد؟

زمانی امریکا و شوروی بر جهان حکومت میکردند، با سقوط شوروی یک طرف این معادله تغییر کرد، امریکا و روسیه را بدون شک میتوان دو قدرت نظامی مطلق کره ی زمین دانست

بررسی زلزله های مرموز

ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺍﺯ ﮐﺸﻒ ﻻﯾﻪ ﺍﯼ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺟﺒﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﺎﯼ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﻟﺮﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﻣﻮﺯ ﺑﺎﺷﺪ .