پ پ

نویسنده: boshra t69

بارور کردن ابرها

بارور کردن ابرها یا ابرآمایی یکی از بهترین روش شناخته‌شده تعدیل آب و هوا است که برای تحریک تشکیل باران در یک ابر مورد استفاده قرار می گیرد.

مغز انسان همیشه یک «راه‌حل» دیگر دارد

نتایج یک تحقیق تازه روی مغز انسان و مکانیزم تصمیم‌گیری، نشان داده است که در ناخودآگاه ما همواره یک نقشه دوم وجود دارد که به تصمیم‌سازی‌ها یاری می‌رساند.

از کیسه خلیفه می بخشد

هر گاه کسی از کیسه دیگری بخشندگی کند و یا از بیت المال عمومی گشاده بازی نماید، عبارت مثلی بالا را مورد استفاده و استناد قرار داده،

ﻣﻐﺰ ﺑﺰﺭﮒ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﻮﻩﺧﻮﺭﯼ ﺍﺳﺖ!

ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺯﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮﮔﺸﺖ ﺩﺭ ﻧﯿﻮﯾﻮﺭﮎ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺭﺳﯿﺪﻩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﺭﺷﺪ ﻣﻐﺰ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﺷﺎﻣﭙﺎﻧﺰﻩﻫﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .