پ پ

نویسنده: boshra

فلوطین، فیلسوف نوافلاتونی الهیات مسیحی

فلسفه متافیزیک اروپایی ده ها سال است که توسط مکاتب ماتریالیستی، پوزیتیویستی، مارکسیستی و رئالیستی از میدان فرهنگی جوامع انسانی خارج شده است.

در باب شرمساری

شرمساری حسی است دردناک، از نوعی که انسان بیشترین تلاش را به خرج می‌دهد تا از تجربه کردن آن خود داری کند.

اینترنت اشیاء، فرصتها و چالش ها

به هم پیوستگی روز افزون شبکه ارتباطی‌ انسانها، اشیا، اطلاعات و پروسه‌ها، همه جنبه‌های زندگی‌ انسان از جمله اقتصاد و دیگر موارد را دستخوش تغییرات چشم گیری کرده است.