پ پ

نویسنده: boshra t69

داستان موبد وخرس

‏‏به هنگام پادشاهی‌ خسرو انوشیروان دادگر، موبدی بود خردمند، بی‌‌آزار و آزموده. او دختری داشت نیکو. اما هنوز در خانه مانده بود و بی‌‌شوهر.

 ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻟﻨﺰﻫﺎﯼ ﺗﻤﺎﺳﯽ

ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻟﻨﺰﻫﺎﯼ ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩﺍﯼ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﻟﻨﺰﻫﺎﯼ ﭼﺸﻤﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻗﺎﺩﺭﻧﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺨﺸﻨﺪ .

تکامل جهان

یافته های ماهواره WMAP ، به دانشمندان اطمینان داد که آنان به سمت یک «مدل استاندارد» کیهان شناسی ، پیش روند.