پ پ

نویسنده: boshra

هوش جمعی و عملکرد گروهی

در این مقاله نتیجه تحقیقاتی‌ در مورد هوش جمعی، با تعریف توانایی گروه در انجام وظایفی گسترده، ارائه می گردد.

مغز دوم

این ایده که موجوداتی ریز در درون روده انسان بتوانند بر طرز فکر فرد تاثیر بگذارند، بیشتر به موضوعات مناسب برای فیلمهای علمی‌-تخیلی‌ شباهت دارد.

انقلاب در فرهنگ

فرهنگ سوم

در دو دهه اخیر زمین بازی زندگی فکری در کشورهای غربی تغییراتی را تجربه می کند و متفکران سنتی‌ بطور فزاینده ای به حاشیه رانده می شوند