دسته: فیزیک ، هوا فضا و نجوم

نازی ها و سایت های توسعه ماشین زمان و بشقاب پرنده

نازی ها و سایت های توسعه ماشین زمان و بشقاب پرنده

نازی ها و پایگاه ۲۱۱ در قطب جنوب، سایت های توسعه ماشین زمان و بشقاب پرنده در لهستان و سرنوشت هیتلر ؟ نظریه پردازان تئوری های توطئه معتقدند که در سال ۱۹۳۸ گروهی از...

صفحه طلایی وویجر

صفحه طلایی وویجر

این یک دیسک صوتی حاوی پیام به تمام زبان های دنیا است که ناسا در فضاپیمای ووییجر گذاشته تا چنانچه موجودات هوشمندی در