نویسنده: مدیر

فیزیک و فلسفه

چرا فیزیک به فلسفه نیاز دارد؟

چطور می توانیم جهانی را که در آن زندگی میکنیم بفهمیم؟ جهان چگونه رفتار می کند؟ ماهیت واقعیت چیست؟

گرانش

گرانش

براساس تئوری های پیشفرض مطرح شده برای خلقت جهان در لحظه بیگ بنگ، در لحظاتی پس

یلدا از کهن ترین جشن ها

یلدا از کهن ترین جشن ها

یلدا از کهن ترین جشنها و جزء پنج جشن بزرگ ایرانی است. اوشهین (سده)، نوروز، تیرگان، مهرگان، دیگان (یلدا) هر...

آیا “جهان” پدیده ای رایج است یا طرحی از پیش تعیین شده

صدها عامل و چندین ثابت فیزیکی کنار هم گرد آمدند تا جهانی که در آن حضور داریم وجود داشته باشد‌. برای مثال، اندکی تغییر در میزان قدرت یکی از چهار نیروی طبیعت، وجود جهان با ویژگی های