پ پ

دسته: سرنخ های حیات فرازمینی

حیات فرازمینی

نظریه ای جدید در مورد حیات فرازمینی وجود دارد که می تواند درک ما از آنچه بعنوان حیات در خارج از زمین می شناسیم

کشف نشانه هایی از فرا زمینی ها در اطراف ایستگاه فضایی بین المللی

به تازگی محققان روسی ایستگاه فضایی بین المللی، موجود زنده ای را در فضای خارج از ایستگاه یافته اند که تعجب آنها را بر انگیخته است.

فرازمینی ها

آیا نژاد انسان امروزی دارای فرازمینی از منظومه آلفاقنطروس است؟

ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﻮﺵ ﻭ ﺗﻔﮑﺮ ﺷﮕﻔﺖﺍﻧﮕﯿﺰ ﺍﻧﺴﺎﻥ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺭﺳﺪ ﮐﻪ ﮐﺮﻩ ﺯﻣﯿﻦ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﺍﺻﻠﯽ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ؛

سیگنال موجودات فضایی به ما خواهد رسید!

سیگنال موجودات فضایی نشانه‌ای از وجود فرازمینی‌هاست که دانشمندان برای دهه‌ها به دنبال کشف آن بوده‌اند؛ با این وجود دانشمندانی از کشور ژاپن به تازگی پدیده برخورد ستاره های نوترونی را به عنوان فرصتی...