دسته: فیزیک ، هوا فضا و نجوم

زمان و آگاهی

زمان و آگاهی

اولین چیزی که از زمان بخاطر داربم، صدای تیک تاک ساعت و گذر برق اسای آن است. اما حقیقت زمان چیست و چرا در نسبیت،

تفاوت «واقعیت» و «حقیقت»

دنیای فیزیکی که در خارج از مغز ما وجود دارد و حواس‌ پنجگانه و‌ یا دستگاه‌های آزمایشگاهی وجود آن‌ها را تبدیل به یکی از محرکات

نوترینو، ذره ای حامل جرم و

اکنون با توجه به تحقیقات حاصل می‌دانیم که نوترینوها جرم دارند. جرمی که حتی در مقایسه با جرم الکترون بی‌اندازه کوچک است. ولی به هر حال صفر نیست.

سفر انسان به مریخ

سفر انسان به مریخ قطعا تا چند سال دیگر شکل واقعیت بخود خواهد گرفت و ما احتمالا اولین نسلی خواهیم شد که شاهد فرود نخستین مسافران به دنیایی دیگر خواهیم بود. ا

بوزون هیگز

بوزون هیگز ، عامل ایجاد جرم

شاید بتوان گفت یکی از کشفیات مهم تاریخ فیزیک، عامل ایجاد جرم در مواد است. از جمله چیزهایی که همواره مورد پرسش فیزیکدانان بوده و هست