دسته: فیزیک ، هوا فضا و نجوم

زمان و آگاهی

زمان و آگاهی

اولین چیزی که از زمان بخاطر داربم، صدای تیک تاک ساعت و گذر برق اسای آن است. اما حقیقت زمان چیست و چرا در نسبیت،

تفاوت «واقعیت» و «حقیقت»

دنیای فیزیکی که در خارج از مغز ما وجود دارد و حواس‌ پنجگانه و‌ یا دستگاه‌های آزمایشگاهی وجود آن‌ها را تبدیل به یکی از محرکات

نوترینو، ذره ای حامل جرم و

اکنون با توجه به تحقیقات حاصل می‌دانیم که نوترینوها جرم دارند. جرمی که حتی در مقایسه با جرم الکترون بی‌اندازه کوچک است. ولی به هر حال صفر نیست.