پ پ

دسته: فیزیک ، هوا فضا و نجوم

قمر خلاف خوان مشتری

ستاره شناسان قمر جدیدی را که کمتر از یک ماه پیش در مدار مشتری کشف شده است، “خلاف خوان” می نامند.

آثار حیات در انسلادوس

به نظر می رسد انسلادوس، قمر سیارۀ زحل (کیوان)، یکی از مساعدترین مکانها در منظومۀ شمسی برای جستجوی حیات باشد.

بادهای مریخی چقدر قدرت دارند؟

تپه‌های مریخی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته‌اند از ۱.۸ تا ۱۲۲ متر ارتفاع داشته‌اند و سرعت خزش طولی آن‌ها به‌طور متوسط ۰.۶ متر در هر سال زمینی بوده است.

بازگشت به آینده

بازگشت به آینده “فرد آلن ولف” از دانشمندان فیزیک کوانتم نیز معتقد است زمان به شکل یک خیابان یک طرفه به نظر می آید که از گذشته به سوی حال در حرکت است