برچسب: آغاز جهان

کیهانشناسی؛ بازگشتی به آغاز جهان

بهرام مبشر یکی از کیهان‌شناسان مشهور ایرانی در جهان است. آقای مبشر، عضو عالى مؤسسه علوم تلسکوپ فضایی هابل و نماینده سازمان فضایى اروپا (ESA) در ناساست.