برچسب: آلفا

قانون جذب

انرژی انسان

از وجود انسان همواره چهار نوع انرژی تابشی تراوش می شود .

جهان پس از مرگ

آلفای ذهنی

الفا موقعیت خاصی از مغز میباشد که در ان موقعیت فرکانس امواج مغزی کاهش می یابد و به ۸ـ۱۲سیکل در ثانیه میرسد. علاوه بران امواج بسیار منظم و هماهنگ میگردند.